Sisältöön »

Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

0440 242 700

 
 
 
 
Yhteystiedot

Jätteen siirtoasiakirja

Täyttöohje

1. Jätelaki (646/2011, 121 §) edellyttää, että jätteen haltija laatii siirtokirjan vaarallisesta jätteestä, hiekan –ja rasvan- erotuskaivolietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneesta maa-aineksesta. Rakennus- ja purkujätettä ovat kaikki VNa jätteistä 179/2012 liitteen 4 jäteluettelon pääluokkaan 17 kuuluvat jätteet. Lisäksi LHJ edellyttää siirtokirjan täytettävän energiajätteestä, teollisuusjätteestä, terveydenhuollon ja teollisuuden erityisjätteestä sekä tuhkasta.

2. Yhdellä siirtokirjalla voi tuoda vain yhden kuorman yhtä jätelajia yhdeltä jätteen tuottajalta/haltijalta. Poikkeuksena pakkaavat jäteautot, mikäli kuorma sisältää useamman kuin yhden tuottajan/haltijan jätettä. 

Niistä yritysten jätteistä, jotka kerätään pakkaavaan jäteautoon, tulee jätteen tuottajan lähettää jätteen siirto- asiakirja jätekuorman mukana. Jätteen varsinaisen siirtokirjan täyttää tällöin kuljettaja. Yritysten siirtoasiakirjat liitetään varsinaiseen siirtoasiakirjaan. Siirtoasiakirjan allekirjoittaminen ei tässä tapauksessa siirrä vastuuta kuljettajalle.

3. Jätteen tuottaja /haltija laatii siirtokirjan ja huolehtii, että se on kuljetuksen aikana kuorman mukana ja luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Velvollisuus siirtokirjan laatimiseen ei koske kotitalouksia, jos he itse tuovat jätteen vastaanottopaikkaan. Mikäli jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtokirja ja säilytettävä se.

4. Jätteen kuljettajan on täytettävä siirtokirja omalta osaltaan, pidettävä se mukana jätteen kuljetuksen ajan, esitettävä se tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille ja annettava se jätteen vastaanottajalle kuorman punnituksen yhteydessä.

5. Kaikista jätteistä on ilmoitettava jäteasetuksen liitteen 4 jäteluettelon mukainen kuusinumeroinen jätekoodi eli EWC-koodi. Jäteluettelo löytyy http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6094.pdf

6. Tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen tuottajan/haltijan tai muun tuojan VNa kaatopaikoista (331/2013) mukaan annettava kaatopaikan pitäjälle riittävät tiedot jätteen alkuperästä, ominaisuuksista, jäteluokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta. Mikäli olet epävarma jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta, ota yhteys kaatopaikan pitäjään.

7. Vaarallisten jätteiden osalta siirtoasiakirjassa on mainittava jäteasetuksen liitteen 3 mukaiset vaaraominaisuudet eli ns. H-tunnukset sekä pakkaus- ja kuljetustapa.

8. Mikäli jätekuorman sisältö ei vastaa siirtokirjassa ilmoitettua jätettä, jätteen kuljettajalla on oikeus toimittaa jäte jätteen vastaanottajan osoittamaan käsittelypaikkaan eri jätelaatuna tai palauttaa jäte sen tuottajalle/haltijalle.

9. Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman maksun mukaisen jätteen perusteella. Mikäli tarkastettu jätekuorma ei vastaa siirtokirjassa ilmoitettu jätettä, jätteen vastaanottajalla on oikeus veloittaa siirtokirjan vastaisesti toimitettujen jätteiden lajittelusta ja muusta käsittelystä aiheutuneet kustannukset jätteen tuottajalta/ haltijalta voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

10. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan sen allekirjoituksesta. Säilytys voidaan tehdä sähköisessä muodossa.