Sisältöön »
 
 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetusesite
Klikkaa kuvasta auki Järkeistetyn jätteenkuljetuksen esite

Kuljetusjärjestelmästä päätetään vuoden 2019 aikana jätelautakunnassa. Lausuntoja antavat muun muassa kaikki 16 omistajakuntaamme asiaan liittyvine lautakuntineen (tekninen, ympäristö, yhdyskunta) sekä LHJ:n hallitus.

Kuljetusjärjestelmän valinta on käsittelyssä nyt kolmatta kertaa. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2013 ja asiaa on käsitelty tänä aikana useasti hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Oikeus on tuominnut päätöksiä lainvastaisiksi ja palauttanut niitä käsiteltäväksi.

Pitkittyneet käsittelyt ovat kuntalaisten edun vastaisia ja siksi tahdomme tarjota luottamushenkilöille tietoa päätöksenteon tueksi. Tietopakettimme koostuu tästä nettisivusta, Järkeistetty jätteenkuljetus -esitteestä, Power Point -diaesityksestä sekä tarjoamistamme maksuttomista jätekeskusvierailuista ja asiantuntijaluennoista. 

Lisätietoja:
Mirva Naatula
viestintäpäällikkö
pasi.kaskinen@lhj.fi
p. 050 347 0605


Mistä on kyse?

Jätelain mukaan kunnan tulee järjestää asukkaidensa jätehuolto. Siihen on annettu kaksi vaihtoehtoa:

Loimi-Hämeen Jätehuollon alueella on tällä hetkellä käytössä jälkimmäinen, kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

LHJ:n power point -esitys jätteenkuljetusjärjestelmästä (pptx)


Miten mallit eroavat toisistaan?

Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija eli omakotitalon tai kesämökin omistaja tai taloyhtiön hallitus sopii ja tilaa itse jäteastian tyhjennyksen miltä tahansa alueella ajavalta jätteenkujetusyritykseltä. Tyhjennyssopimuksen voi kilpailuttaa koska tahansa. Jätteenkuljetusyritys laskuttaa astian tyhjentämisestä ja LHJ jätehuollon perusmaksusta. Samalla kadulla saattaa käydä useamman eri kuljetusyrityksen auto eri päivinä tyhjentämässä jäteastioita. Tällöin ajokilometrejä kertyy enemmän, mikä aiheuttaa mm. enemmän pakokaasupäästöjä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LHJ kilpailuttaisi jäteastioiden tyhjennykset valmiiksi, jolloin samalla alueella kävisi vain yksi jäteauto ja asiakas saisi kaiken palvelun yhdellä laskulla.  

Kuljetusjärjestelmien vertailu Piikkiöstä 2017

Kuvalähde: Sinkonen, Jalkanen. 16.3.2017. Jätteenkuljetusjärjestelmien vertailu Lounais-Suomessa. Lounais-Suomen Jätelautakunnan lausuntopyyntö. Pdf-tiedosto, sivu 10. 5,9Mb


Miten keskitetty kilpailutus toimisi ja miten se vaikuttaisi kuljetusyrityksiin?


Mitä hyötyä muutoksesta olisi asukkaalle?


Kuvassa Kiinteistöliiton Indeksitalo 2018 -selvityksen vertailu, mikä osoittaa jätehuollon olevan asukkaille halvinta kunnan järjestämässä kuljetuksessa. Kalleimmat kaupungit käyttävät kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. (Ko. kuntien nettisivut 22.2.2019). Halvimmat kaupungit kuuluvat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:öön ja Kiertokapula Oy:öön, joissa on kunnan keskitetysti kilpailuttama jätteenkuljetus.


Mitä hyötyä muutoksesta olisi LHJ:lle?


Ympäristöystävällisin tapa kerätä jätettä

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ajokilometrit vähenevät, jolloin ilmastopäästöt parhaimmillaan puolittuvat. Mitä vähemmän kilometrejä ajetaan, sitä vähemmän polttoainetta kuluu ja päästöjä syntyy. Tiheästi asutulla omakoti- ja rivitaloalueella keskitetty jätteenkuljetus vähentäisi tutkimuksen mukaan hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä kolmanneksella ja typen oksideja jopa puolella. Ajamisen vähentyminen aikaansaa myös harvemmin melua ja lisää liikenneturvallisuutta.

Keskitetty jätteenkuljetus auttaa kuntia saavuttamaan omia sekä valtion ja EU:n asettamia ilmastotavoitteita.


Viranomaisten valvontatyö helpottuu


Tutkimuksia ja selvityksiä

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisääminen Suomessa – toimenpiteet ja niiden vaikutukset, Valtioneuvoston kanslia, 15.2.2019 (pdf)

EU komissio suositteli Suomelle syksyllä 2018 nykyisen yhdyskuntajätehuollon vastuunjaon selkeyttämistä tai vähintään merkittävää tuottajien ja kuntien välisen yhteistyön lisäämistä yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisäämiseksi. Pakkausten tuottajavastuun ohella tarkasteltiin myös muita mahdollisia keinoja sääntelyn selkeyttämiseksi vastuiden hajautuneisuuden vähentämiseksi. Tältä osin selvä johtopäätös on, että kunnan mahdollisuus käyttää alueellaan kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta tulisi poistaa.EU komissiolta "varhainen varoitus" Suomelle 2018 (nettisivu)

Komission 24.9.2018 julkaisemat suositukset ovat osa Euroopan unionin uuden jätesäädöspaketin niin kutsuttua varhaisvaroitusmenettelyä. Menettelyn tarkoituksena on tarjota EU:n jäsenvaltioille tukea, jotta yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet saavutetaan. Menettely on koekäytössä, ja siitä tulee jatkossa osa komission virallista jätedirektiivien toimeenpanon seurantaa. Suomi valikoitui mukaan koekäyttövaiheeseen, sillä meillä on vielä työtä vuodelle 2020 asetetun 50 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tällä hetkellä kierrätysasteemme on 42 prosenttia.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The early warning report for Finland Brussels 24.9.2018 (pdf)

Commission reviews implementation of EU waste rules, proposes actions to help 14 Member States meet recycling targets

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use/recycling target on municipal wasteIndeksitalo 2018 Kiinteistölitto (nettisivu) - Indeksitalo 2018 yhteenveto (pdf)

Euroopan unionin neuvoston yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet (nettisivu)

Jätehuollon taso vaihtelee huomattavasti eri EU-maissa 21.8.2012 (nettisivu)

Jätekuljetusjärjestelmien vertailu, Logistinen näkökulma, Lounais-Suomi. Ekaterina Sinkonen FM, Liiketoiminnan logistiikan tradenomiopiskelija Kari Jalkanen FT, yliopettaja Turun AMK 16.3.2017 (pdf)

Yhdyskuntajätteen logistikkaa, nykytilan ja toimintaympäristön selvitys. Liikenneministeriö 2012 (pdf)

Forssan Paavolan jätekuljetustarkastelu 2010 (pdf) - yhteenvetokalvot (ppt)

Valmisteluraportti, jätekuljetuksen sopimusmallien yritysvaikutukset. Valtion taloudellinen tukimuskeskus 2010 (pdf)


Historia

Loimi-Hämeen Jätehuollon 13 omistajakunnan osalta ennen Satakierto Oy:n kanssa tehty fuusiota 2016:

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta (myöhemmin jätelautakunta) päätti 11.6.2013 (§ 10), että sen toimialueen jätteen kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Päätös koski Akaan, Forssan, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Loimaan, Oripään, Punkalaitumen, Sastamalan (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Someron, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntia. Lisäksi päätettiin käsitellä kuljetusjärjestelmä biojätteen ja sako- ja umpikaivolietteen osalta myöhemmin.

Lautakunnan päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka kumosi 15.10.2014 lautakunnan päätöksen siltä osin kuin siinä oli päätetty kuljetusten järjestämisestä kiinteistön haltijan järjestämänä. Biojätteen osalta jätelautakunta päätti 24.9.2013 (§ 23) että Loimaalla ja Sastamalassa biojätteen erilliskeräily hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Päätöksestä ei valitettu. Muissa LHJ:n silloisissa osakaskunnissa keräily oli jo aiemmin päätetty järjestää kunnan järjestämässä kuljetuksessa. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta päätettiin 24.9.2013 (§ 24) kuljetuksen hoitamisesta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksesta. Päätöksestä ei valitettu.

Jätelautakunta päätti 16.6.2015 (§ 15-27) uudelleen, että sen toimialueen jätteen kuljetus (lukuun ottamatta sako-ja umpikaivolietteitä ja biojätettä) hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Päätös koski Akaan, Forssan, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Loimaan, Oripään, Punkalaitumen, Sastamalan (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Someron, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntia. Jätelautakunnan päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi 19.12.2016 jätelautakunnan tekemät muut kuin Forssan ja Jokioisten kunnan jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeneet päätökset. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksistä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja kumonnut päätöksellään 9.3.2018 hallinto-oikeuden ja jätelautakunnan päätökset Forssan ja Jokioisten osalta sekä hylännyt valitukset muiden kuntien osalta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen seurauksena jätehuoltoviranomaisen tulee käsitellä uudelleen jätteen kuljetusjärjestelmiä koskevat asiat kaikkien ko. olevien kuntien osalta siltä osin kuin kuljetukset edelleen järjestetään sopimusperusteisesti.


Entiset Satakierto Oy:n kunnat:

Jätelautakunta päätti 30.8.2015 (§ 52 ja §53) että Euran ja Säkylän alueen jätteen kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Lisäksi päätettiin käsitellä kuljetusjärjestelmä sako- ja umpikaivolietteen osalta myöhemmin. Jätelautakunnan päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Jätelautakunta päätti 27.9.2015 (§ 60) että Huittisten alueen jätteen kuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Lisäksi päätettiin käsitellä kuljetusjärjestelmä sako- ja umpikaivolietteen osalta myöhemmin. Jätelautakunnan päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 20.11.2017 jätelautakunnan päätöksen koskien Huittisten alueen jätteenkuljetusta ja päätöksillään 20.11.2017 hylkäsi valitukset jätelautakunnan päätöksistä koskien Euran ja Säkylän alueita. Kaikista päätöksistä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 23.7.2018 valitukset Säkylän ja Euran alueiden osalta sekä kumosi hallinto-oikeuden päätöksen Huittisen alueen osalta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen seurauksena jätteen kuljetus hoidetaan Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa.

 
 
login Synergia Foxy